بردارها با گرس هاپر

کاربرد بردارها در گرس هاپر

تعریف ریاضی بردارها عبارت است از : پاره خطی است جهت دار که داری ابتدا و انتها می باشد.دو مولفه اساسی در بردارها جهت و طول بردار است.بردار، کمیتی است که اندازه و جهت را با هم دارد. این کمیت در تحلیل بسیاری از مفاهیم فیزیکی هم‌چون نیرو، سرعت و شتاب کاربرد دارد.در ریاضیات و فیزیک، بُردار (به انگلیسیVector) عنصری از یک فضای برداری است که دارای دو مشخصه 1- اندازه(طول) بردار : هر بردار یک طول مشخص دارد که همیشه یک عدد مثبت است 2-جهت بردار: هر بردار یک جهت مشخص دارد که این جهت میتواند در راستای محورx یا در خلاف جهت محور x (راستای افقی) و یا در راستای محورy یا در خلاف جهت آن ( راستای عمودی) ویا در هر دو راستا میتواند باشد که در این صورت بردار را به دو مولفه x و y تجزیه می توان کرد.

اهمیت بردارها در برنامه گرس هاپر در مبحث انتقالات،پخش و توزیع موضوعات و… است.

این دوره توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده با هدف درک بهتر در خصوص منطق کار با بردارها داخل برنامه گرس هاپر.

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم:

قسمت ششم:

تهیه و تنظیم سجاد امیدی پور