سجاد امیدی پور

این مقاله توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.مقاله در دو فصلنامه علمی و تخصصی طرح و فن به چاپ رسیده است.

جهت مشاهده مجموعه فعالیت های سجاد امیدی پور روی اینجا کلیک کنید.