معماری دیجیتال

هدف از تهیه این دوره که به شکل مقالات شفاهی تنظیم شده است، آشنایی بیشتر دانشجویان  در خصوص مبانی معماری دیجیتال می باشد که توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.امید است هرچند اندک مورد رضایت قرار بگیرد.

لازم به ذکر است ترتیب قسمت ها مهم نیست و هر قسمت روی یک مبحث جداگانه متمرکز است.

قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:
قسمت پنجم:
قسمت ششم: