وی ری راینو

هدف از تهیه این دوره بررسی افزونه وی ری راینو است. این دوره به شکلی تنظیم شده است که از ابتدا به  بررسی اصولی پارامترهای وی ری راینو می پردازد .

این دوره توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

قسمت اول:
قسمت دوم: