مولفه گرس هاپر

دوره منطق ایجاد مولفه ها یکی از دوره های بسیار جالب از سری آموزش های گرس هاپر امیدی پور است که به بررسی نحوه ساخت مولفه های گرس هاپر می پردازد.

در واقع در این دوره شما با مفاهیم تولید مولفه های گرس هاپر داخل خود برنامه آشنا می شوید.
این دوره توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.

قسمت اول:
قسمت دوم:
قسمت سوم:
قسمت چهارم:
قسمت پنجم: