خانه

امیدی پور هستم مدیر سایت modelingmylife.com و علاقه بسیاری به مبانی ساخت دیجیتال و طراحی با ابزارهای پارامتریک و تفکر رایانشی در معماری که در این خصوص چندین کتاب و مقاله به چاپ رسوندم. امیدارم مطالب سایت برای شما علاقه مندان مفید باشد.

با تشکر سجاد امیدی پور

گرس هاپر
جزوه شماره 7 گرس هاپر-کار با خطوط جذبدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 3 گرس هاپر-کار با نقطه جذب جزوه شماره 4 گرس هاپر-ایجاد محدوده جذب با نقاط جزوه
گرس هاپر
جزوه شماره 6 گرس هاپر-کار با چند نقطه جذبدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 3 گرس هاپر-کار با نقطه جذب جزوه شماره 4 گرس هاپر-ایجاد محدوده جذب با نقاط جزوه
گرس هاپر
جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذبدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 4 گرس هاپر-ایجاد محدوده جذب با نقاط جزوه شماره 6 گرس هاپر-کار با چند نقطه جذب
جزوه شماره 4 گرس هاپر-ایجاد محدوده جذب با نقاطدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 3 گرس هاپر-کار با نقطه جذب جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب جزوه شماره
جزوه شماره 3 گرس هاپر-کار با نقطه جذبدسته ها :
Related posts: جزوه شماره 4 گرس هاپر-ایجاد محدوده جذب با نقاط جزوه شماره 5 گرس هاپر-کار با خطوط جذب جزوه

X