درباره سجاد امیدی پور:

مولف کتاب های مکس-وی ری-رویت -گرس هاپر و چندین مقاله و بسته های آموزشی در خصوص مدلسازی معماری و رسانه دیجیتال

آموزش الگوریتم تغییر شکل موضوعات با اعمال نیرو در Grasshopper

آموزش الگوریتم تغییر شکل موضوعات با اعمال نیرو در Grasshopper

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper مجموعه جزوات آموزش Grasshopper امیدی پور
مجموعه جزوات آموزش Grasshopper امیدی پور

مجموعه جزوات آموزش Grasshopper امیدی پور

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper
کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper

کتاب مقدمات طراحی پارامتریک با GrassHopper

Related posts: کار با ساختار متنی داده های گرس هاپر
  • 1
  • 2

آخرین پست های برنامه گرس هاپر

Revit

آخرین بسته های آموزشی امیدی پور

X