طراحی پارامتریک

 

 

روش استفاده از پارامترهای اساسی یک فرم مانند طول، جهت و ارتفاع با کمک محاسبات ریاضی و الگوریتم‌های پیچیده با به کارگیری کامپیوتر به منظور ایجاد مجموعه‌ای انتزاعی از عناصر برای خلق یک فرم نوین را طراحی پارامتریک می‌نامند (Site). در این روش لایه‌های استخراج شده توسط ابزار طراحی از جمله کامپیوتر، تجزیه و تحلیل می‌شود. در گام بعدی این لایه‌ها بر اساس الگوریتم‌های پیشنهادی مجددا ترکیب شده و با تفکرات ذهن معمار در هم می‌آمیزند و خروجی یا طرح نهایی را حاصل می‌سازند.

طراحی پارامتریک

تعریف روش مقداری یا پارامتریک

 

 

بدون شک همگی معادله ساده y=ax+b را به خاطر می آوریم. a و b مقادیر ثابت بوده و x و y متغیرهای معادله هستند که با قرار دادن مقادیر مختلف برای x نتیجه معادله یعنی y متفاوت خواهد بود.اما با وجود پذیرفتن مقادیر متفاوت x بین x و y یک رابطه مشخص وجود دارد.

y=ax+b تابع یک خط را نشان می دهد.به عبارت دیگر برای نشان دادن رابطه بین x و y می توانیم از یک واسطه گرافیکی استفاده کنیم که همان نمودار تابع است.چنان که در تصویر می بینیم x می تواند مقادیر متفاوتی را اختیار کند اما y تابعی از آن خواهد بود و حاصل آن وابسته به مقدار x است.به این ترتیب ما بین x وy یک رابطه برقرار کرده ایم که تغییر در هر یک بر دیگری اثر می گذارد.

آن چه بیان شد شالوده استفاده از پارامترها در طراحی است.

“طراحی مقداری به معنای تعریف مولفه های طراحی و برقراری رابطه بین آنها است، به گونه ای که مدلی یک پارچه تشکیل دهند. در چنین مدلی تغییر در یک مولفه سایر مولفه ها را تحت تاثیر قرار داده و در پی آن کل مدل خود را با تغییر اعمال شده هماهنگ می کند”

امیدی پور به نقل از کتاب معماری الگوریتمی