گردش کار بین برنامه Grasshopper و برنامه Revit

در این پست با نحوه انتقال حجم تولیدی در برنامه گرس هاپر به برنامه رویت آشنا می شوید. این اموزش توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.