در این بخش با نحوه ایجاد تعامل بین برنامه گرس هاپر و رویت اشنا می شوید. هدف ساخت فرم پارامتریک در محیط گرس هاپر و سپس تهیه مدارک فنی در محیط رویت است. این آموزش توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.