کتاب زاغ بور

پلاگین های گرس هاپر

عنوان بسته آموزشی: زاغ بور (فصل ۲۷)

بررسی پلاگین های PANELINGTOOLS,WEAVERBIRD و SUPER MESH

 

زاغ‌بور جزو اولین مرجع تخصصی آموزش پلاگین‌های برنامه گرس هاپر است. بررسی پلاگین‌ها از این جهت برای ما مهم هستند که فرایند دست­یابی به اهداف را سریع­تر نموده و نیاز به ایجاط رابطه‌های طولانی در محیط گرس‌هاپر را برطرف می‌کند.

 

مهم‌ترین اهداف این کتاب بررسی سه پلاگین PanelingTools,Weaverbird و Super Mesh برنامه گرس‌هاپر است. پلاگین های PanelingTools و Super Mesh بیشتر روی طراحی نقوش و ایجاد الگو و کامپونت‌های دو و سه بعدی روی سطوح شکل کاربرد دارند.افزونه فرامش یک افزونه بسیار عالی و پرقدرت جهت مدیریت در انتخاب و ویرایش سطوح نقاط و لبه های شکل مش است.در واقع نیازی هم به تبدیل سطح به یک شکل مش وجود ندارد این افزونه روی سطح کار می کند و خروجی آن شکل مش خواهد بود. افزونه Weaverbird نیز جهت ویرایش (تقسیم بندی،هموارسازی،ایجاد قاب و) موضوعاتی از نوع مش کاربرد دارد.

طرح درس این مجموعه آموزشی:

v     فصل اول،آموزش پلاگین PANELINGTOOLS در گرس هاپر

v     فصل دوم، پروژکار PANELINGTOOLS گرس هاپر

v     فصل سوم،پروژه کار PANELINGTOOLS راینو و یک هدیه از اموزش این پلاگین برای راینو فصل چهارم، اموزش پلاگین WEAVERBIRD

v     فصل پنجم،پروژکار پلاگین WEAVERBIRD

v     فصل ششم،پروژکار پلاگین SUPER MESH

 

ü      نکته:با خرید پاراتولز (اموزش منطق طراحی پارامتریک با گرس هاپر)شما این بسته را با ۲۵ درصد تخفیف تهیه خواهید کرد.

ü      تمام مطالب کتاب فیلم برداری شده و در دی وی دی همراه کتاب راهنما موجود است.

ü      پیش نیاز: بلد بودن گرس هاپر در حد مقدماتی

حجم فایل ها: این مجموعه به صورت کتاب راهنما (۱۲۴ صفحه) و ۲عدد دی وی دی همراه و اموزش پنلینگ تولز راینو به صورت هدیه برای شما ارسال می شود

 هزینه تهیه این مجموعه ۸۵۰۰۰ هزارتومان است.

فهرست

مقدمه  مؤلف.. ۸

فصل اول،دانش مقدماتی کار با افزونهPanelingTools 9

۱-۱ معرفی. ۱۰

۲-۱ زبانه Curve. 11

Divide Distance. 11

Divide Distance with Reference. 11

Divide Length. 12

Divide Length with Reference. 13

Divide Number 13

Divide Parameter 14

۳-۱ زبانه Grid. 14

Planar Grid. 15

Polar Grid. 15

Polar 3D Grid. 16

Planar Extrude. 17

Polar Extrude. 18

Compose Grid. 18

Compose Grid Number 19

Intersect Curves 19

Surface Domain Number 20

Surface Parameter 21

Surface Domain Length. 22

Surface Domain Chord Distance. 23

Surface Distance. 24

۴-۱ زبانه Grid Attractors 25

Point Attraction. 25

Curve Attraction. 26

Random Attraction. 27

Direction Attraction. 27

Mean Curvature. 28

Gaussian Curvature. 28

Weight Attraction. 30

۵-۱ زبانه Grid Utility. 30

Center Grid. 30

Clean Grid. 31

Convert to Diamond. 31

Coordinates 31

Coordinates 3D. 32

Extract Column. 33

Extract Row. 34

Extract Grid Indices 34

Extract Item.. 35

Flatten Grids 35

Flatten 3D Grids 36

Grid Dir 36

Replace. 37

Square Grid. 38

Sub Grid. 38

Surface from Grid. 39

Trim Grid. 39

Wrap Grids 40

Offset Grid. 41

۶-۱زبانه Panel 2D. 42

Cellulate. 42

Generate Borders 42

Generate Flat Faces 43

Morph 2D. 43

Morph 2D List 44

Morph 2D Map. 44

Morph 2D Mean. 45

Panel Connections 46

۷-۱زبانه Panel 3D. 46

Cellulate 3D Grid. 46

Morph 3D. 47

Morph 3D List 48

Morph 3D Map. 49

Orient to Grid. 49

Panel 3D Connections 50

۸-۱ زبانه Panel Utility. 51

Iso Edges 51

Pull Edges 52

Short Edges 52

۹-۱ زبانه Select and Bake Grids 53

Select Grid. 53

Bake Grid. 53

فصل دوم، پروژه کار افزونه PanelingTools 55

۱-۲ پروژه کار ۱٫ ۵۶

۲-۲ پروژه کار ۲٫ ۵۸

۳-۲ پروژه کار ۳٫ ۶۰

۴-۲ پروژه کار ۴٫ ۶۲

۵-۲ پروژه کار ۵٫ ۶۴

۶-۲ پروژه کار ۶٫ ۶۶

فصل سوم،پروژه کار   PanelingToolsراینو. ۶۸

۱-۳ پروژه کار ۱٫ ۶۹

۲-۳ پروژه کار ۲٫ ۷۰

۳-۳ پروژه کار ۳٫ ۷۱

۴-۳ پروژه کار ۴٫ ۷۲

۵-۳ پروژه کار ۵٫ ۷۳

۶-۳ پروژه کار ۶٫ ۷۴

۷-۳ پروژه کار ۷٫ ۷۵

۸-۳ پروژه کار ۸٫ ۷۶

۹-۳ پروژه کار ۹٫ ۷۷

۱۰-۳ پروژه کار ۱۰٫ ۷۸

۱۱-۳ پروژه کار ۱۱٫ ۷۹

فصل چهارم، دانش مقدماتی کار با Weaverbird. 80

۱-۴ زبانه Creat 81

Mesh From Lines 81

wbTile. 82

۲-۴ زبانه Define. 82

Mesh Antiprism.. 83

Mesh Dipyramid. 83

Mesh Icosahedron. 84

Mesh Prism.. 84

Mesh Pyramid. 85

Polylines Dodecahedron. 86

۳-۴ زبانه Extract 86

Face Polylines 86

Mesh Edges 87

Naked boundary. 88

Unify face windings 88

Vertices Component 88

Join Meshes and Weld. 89

Reroute Faces 89

Reroute Faces by Pattern. 90

Dual graph. 90

۴-۴ زبانه  Smoothen. 91

Blur Mesh. 91

Laplacian Smoothing. 91

LaplacianHC Smoothing. 92

۵-۴ زبانه subdivision. 92

Catmull-Clark Subdivision. 92

Constant Quads Split 93

Inner Polygons Subdivision. 94

Loop Subdivision. 94

Midedge Subdivision. 95

Sierpinski Triangles Subdivision. 96

Split Polygons Subdivision. 96

Split Triangles Subdivision. 97

۶-۴ زبانه Transform.. 98

Bevel Edges 98

Bevel Vertices 98

Mesh Window. 99

Picture Frame. 100

Stellate/Cumulation. 100

Mesh Thicken. 101

Offset Mesh. 101

Sierpinski Carpet 102

فصل پنجم، پروژه کار Weaverbird. 103

۱-۵ ایجاد بازشو روی تقسیمات. ۱۰۴

۲-۵ ایجاد بازشوهای متغییر. ۱۰۶

۳-۵ تبدیل خطوط به مش.. ۱۰۸

۴-۵ ایجاد شبکه سه‌بعدی. ۱۱۰

۵-۵ ایجاد رویههای موج دار. ۱۱۲

۶-۵ ایجاد پوستههای مشبک.. ۱۱۴

۷-۵ ایجاد پوستههای مشبک ۲٫ ۱۱۶

۸-۵ ایجاد پوستههای هموار. ۱۱۸

فصل ششم ۱۲۰

افزونه SuperMesh. 120

۱-۶ معرفی افزونه SuperMesh. 121

۲-۶ مؤلفه ۲D Pattern. 121

۳-۶ مؤلفه Create SuperMesh. 122

۴-۶ مؤلفه Pick SuperMesh Elements 122

۵-۶ مؤلفه Deconstruct SuperMesh. 122

۶-۶ مولفه Super Boolean Toggle. 123

۷-۶ مؤلفه SuperMesh Radial Pattern. 124

۸-۶ مولفه SuperMesh ZigZag. 124

۹-۶ مولفه Miura Ori Pattern. 125

۱۰-۶ مولفه Ron Resch Pattern. 126

۱۱-۶ مولفه Waterbomb Pattern. 127