دومین مقاله شفاهی من در خصوص مفهوم معماری دیجیتال با رویکرد مدلسازی می باشد. 

در این مقاله با مفهوم سطح محاسبات فرم در معماری دیجیتال آشنا می شوید.

تهیه و تنظیم سجاد امیدی پور