این پست جهت آشنایی مختصر با قابلیت های کار با برنامه پاراکلود جم  توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است. البته در حال تنظیم طرح درس این برنامه جهت ارائه بصورت بسته آوزشی نیز می باشم.