ایجاد نماهای متغییر در گرس هاپر

در این پست با الگوریتم ایجاد نماهای متغییر در برنامه گرس هاپر آشنا می شوید. روش کار این الگوریتم بر مبنایی تغییر نقاط و سپس ارتباط یابی بین مجموعه نقاط است.

طراحی پارامتریک نما

نماهای متغییر