در این پست با نحوه ایجاد احجام پارامتریک با استفاده از روش انیمت فرم آشنا می شوید. این اموزش تویظ سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.