آموزش گرس هاپر-کنترل چرخش پنل های نمای ساختمان با مقدار ارزشی صفر و یک، این اموزش توسط سجاد امیدی پور تهیه و تنظیم شده است.